1. PROHLÁŠENI O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA STRÁNKÁCH

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. Nakládáme s Vašimi osobními údaji důvěrně a způsobem odpovídajícím jak právním předpisům o ochraně osobních údajů, tak tomuto prohlášení. V tomto prohlášení si Vás dovolujeme informovat o nejdůležitějších způsobech zpracování osobních údajů na naší webové stránce. Užívání naší webové stránky je zpravidla možné bez udání osobních údajů. Pokud jsou na našich stránkách shromažďovány osobní údaje (např. jméno, adresa nebo e-mailová adresa pro přihlášení na akci), děje se to stále dobrovolně. Tyto údaje nebudou bez Vašeho výslovného souhlasu předány třetím osobám.

Upozorňujeme na skutečnost, že přenos osobních údajů na internetu (např. při e-mailové komunikaci) není dostatečně zabezpečen. Stoprocentní ochrana osobních údajů před zneužitím třetí osobou není možná.

 

Zadávání a využívání dat prostřednictvím domovské stránky programu

Pro přihlášení na akce prostřednictvím naší domovské stránky programu je využíván elektronický přihlašovací formulář. Kontaktní údaje, které při vyplnění formuláře získáme, jsou u nás uloženy za účelem zpracování prezenčních listin. Tyto údaje nepředáme dále bez Vašeho souhlasu.

Záznamy v „i-Boxu“ slouží k naplnění smluvních podmínek dle čl. 6, písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, ze kterých vyplývá povinnost pravidelně informovat o realizaci projektu. Za tímto účelem nejsou vyžadovány žádné citlivé osobní údaje. Uvedené kontaktní údaje se vztahují na příslušnou kontaktní osobu právnické osoby v pozici projektového partnera.

 

Google Analytics

Na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu na analýzu využití našich informací, optimalizaci a provoz naší domovské stránky programu ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů) používáme službu analýzy webových stránek Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google LLC („Google“).

Google užívá soubory „cookies“. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky jsou společností Google přenášeny na server ve Spojených státech, kde jsou i ukládány.

Společnost Google má certifikované osvědčení Privacy-Shield, které poskytuje záruku dodržování evropského práva na ochranu osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Společnost Google využívá tyto informace pro účely vyhodnocování užívání naší webové stránky a pro vytváření zpráv o online aktivitách v rámci našeho webu a o jeho případném dalším využití.

Službu Google Analytics využíváme jen s aktivovanou anonymizací IP adresy. To znamená, že v rámci členských států EU nebo v jiných smluvních státech Dohody o evropském hospodářském prostoru je společností Google IP adresa uživatele zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je celá IP adresa přenášena společností Google do Spojených států, kde dochází k jejímu zkrácení.

IP adresa zprostředkovaná prohlížečem uživatele není spojena s ostatními údaji společnosti Google. Uživatelé mohou ukládání souborů cookies zabránit odpovídajícím nastavením softwaru tím, že si stáhnou a instalují zásuvný modul (plugin) pro prohlížeč. Mohou tak mimo jiné zabránit evidování údajů vytvořených soubory cookies vztahující se jak na jejich užívání webových stránek, tak na zpracování těchto údajů společností Google. Zásuvný modul (plugin) pro prohlížeč je možné získat a nainstalovat pod tímto odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Další informace o ochraně osobních údajů společností Google, možnostech nastavení a odvolání získáte v Prohlášení společnosti Google, které se týká zásad ochrany osobních údajů (https://policies.google.com/technologies/ads), a také v nastaveních pro zobrazení personalizované reklamy prostřednictvím společnosti Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

 

Vaše práva

V rámci Obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte v zásadě právo na přístup k osobním údajům, na opravu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo na odvolání. Pokud se domníváte, že zpracování Vašich údajů porušuje právo na ochranu údajů nebo byla jinak určitým způsobem dotčena/porušena Vaše práva vyplývající z uvedeného nařízení, můžete podat stížnost u dozorového úřadu. V České republice je jím Úřad na ochranu osobních údajů.

 

——————————————————————————————————————————–

 

2. PROHLÁŠENI O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROGRAMU INTERREG V-A

Prohlášení o ochraně osobních údajů ke sběru dat pro řízení programu a projektů

Všeobecné informace dle článku 13f – Nařízení o ochraně osobních údajů

Úřad Spolkové vlády Dolní Rakousko stejně jako dolnorakouské okresy jsou zodpovědné za ochranu osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Pověřeným za ochranu osobních údajů u výše uvedených je:

Stephan Pflügler, 0650-3711240

Zpracování osobních údajů v dolnorakouské správě probíhá zpravidla na základě zákonných podmínek, resp. na základě souhlasu dotčených osob nebo smluvní dohody.

Účel zpracování osobních údajů

Účel zpracování osobních údajů vyplývá z řízení Programu EU INTERREG V-A Rakousko – Česká republika. Jedná se o případné zpřístupnění osobních údajů dalším orgánům či institucím, které se podílejí na realizaci Programu – instituce vázané mlčenlivostí, Evropská komise a/nebo třetí subjekty, které se podílejí na realizaci a evaluaci Programu.

Právními předpisy v tomto ohledu jsou:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1303/2013, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, Nařízení Komise (EU) v přenesené působnosti č.  481/2014, Nařízení Komise (EU) v přenesené působnosti č.  1042/2014.

Poskytnutí potřebných údajů za účelem uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků a dodržení zákonných podmínek v rámci Programu INTERREG Rakousko – Česká republika 2014 – 2020 je tímto na základě nařízení o GDPR čl. 6, odst. 1, písm. b, c nezbytně nutné.

Případné nezpřístupnění dat má dopad na finanční podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

V tomto ohledu nedochází  k automatizovanému rozhodování.

Fotografie z uskutečněných akcí jsou zveřejňovány jak na webu Programu za účelem prezentace aktivit a činnosti, tak v tištěných médiích a na sociálních sítích (oprávněný zájem dle GDPR čl. 6, odst. 1, písm. f).

Doba uchování dat

Doba uchování dat vyplývá na jedné straně ze zákonných podmínek pro spolkovou zemi Dolní Rakousko. Na základě §6 Zákona o archivaci Dolního Rakouska, využívá v tomto ohledu zemská správa Dolního Rakouska Zemský archiv, který ověřuje relevanci archivace dokumentů, které již nejsou běžně užívány. Lhůta pro archivaci vyplývá z vnitřních předpisů Dolního Rakouska, nebo uplynutím lhůty 30 let.

Doba uchování dat souvisejících s programem INTERREG Rakousko – Česká republika se řídí lhůtou pro uchování dat stanovenou ve Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z EFRR.

Další právní nároky

Dle čl. 15 ff GDPR existuje ve vztahu k osobním údajům nárok na jejich zpřístupnění, opravu, vymazání, omezení jejich zpracování, podání námitky a v určitých případech na jejich přenositelnost.

Za vyřízení případných námitek zodpovídá:

Österreichische Datenschutzbehörde (Rakouský úřad pro ochranu osobních údajů)
Wickenburggasse 8
AT – 1080 Wien
Telefon: +43 1 52 152-0
E-Mail: dsb@dsb.gv.at

 Podání námitky v souladu s čl. 21 Nařízení o ochraně osobních údajů

Osoba, jejíž osobní údaje byly zpracovány má v případě zvláštní situace právo podat kdykoliv námitku na zpracování osobních údajů, které se jí týkají, a to na základě čl. 6, odst. 1, písm. e) nebo f) o GDPR; to stejné platí pro profilování (čl. 21, odst. 2 GDPR). Dle čl. 21, odst. 2 GDPR existuje právo na stížnost v případě přímého marketingu.

 Předávání osobních údajů z elektronického monitorovacího systému (eMS)

Kromě orgánů a institucí uvedených výše v části „Účel zpracování osobních údajů“ jsou údaje z eMS předávány následujícím platformám resp. datovým bankám:

ARACHNE – jedná se o nástroj IT vyvinutý Evropskou komisí k vyhledávání a sběru dat za účelem podpory činnosti správních úřadů při výkonu administrativní kontroly a certifikace poskytování podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=cs).

Keep – jedná se o informační platformu o projektech a příjemcích v rámci přeshraničních, nadnárodních a meziregionálních programech spolupráce Evropské unie, a to jak mezi členskými státy, tak sousedními zeměmi (www.keep.eu).